Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, zowel mondelinge als schriftelijke opdrachtverstrekkingen en/of overeenkomsten, welke Party-Planners Achterveld met derden is overeengekomen c.q. heeft afgesloten.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Contractant’ iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Party Planners onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst of met wie Party Planners een overeenkomst sluit.

‘Overeenkomst’ iedere overeenkomst terzake het verzorgen van entertainment die tussen Party Planners en de contractant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst ”Entertainment’ vermaak zoals dat door Party Planners, conform de overeenkomst, wordt verzorgd. Onder vermaak wordt onder andere verstaan; optreden van een band of artiest.

‘Gecontracteerden’ entertainers (band, artiest, enz.) door Party Planners ingehuurd om voor de contractant op te treden.

‘Party Planners’, verder P.P.A. te noemen.

Artikel 2 Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen aan en overeenkomsten met de contractant.
b. Een offerte van P.P.A. staat een week vrijblijvend voor de contractant in optie, tenzij anders vermeld.
c. Gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud ‘zolang de voorraad (c.q. agenda, capaciteit) strekt’?. Na een week vervalt de aanbieding automatisch; tenzij de contractant tijdig contact met ons opneemt om de optie te verlengen.
d. De overeenkomst tussen P.P.A. en de contractant komt tot stand door ondertekening door P.P.A. van een schriftelijke / digitale overeenkomst. Het sluiten van een overeenkomst is slechts mogelijk bij geschrifte, digitaal en van geval tot geval.
e. P.P.A. houdt zich het recht voor om derden in te schakelen bij het voldoen aan de overeenkomst.

Artikel 3 Betaling

a. Het totaalbedrag dat de contractant verschuldigd is voor de verzorging van het entertainment zal tijdens besloten privé-optredens (bruiloftsfeesten, verjaardagsfeesten e.d.) altijd door de contractant in contanten worden uitbetaald.
b. Het totaalbedrag van het entertainment dient tijdens optredens in de zakelijke sfeer, 8 dagen voor het optreden, overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer: NL86 RABO 0305535897.
c. Het totaalbedrag van horecadiensten zoals catering, vergaderaccommodaties, hotel, restaurant e.d. met P.P.A. als tussenpersoon, dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer: NL86 RABO 0305535897.
d. Bij horecadiensten wordt een waarborgsom geëist van 30% bij bevestiging.
e. Indien aan artikel 3 a – b – c – d – k niet wordt voldaan, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Over het verschuldigde bedrag wordt dan alsnog 2% rente per maand in rekening gebracht vanaf de vervaldag.
f. P.P.A. heeft het recht alle op de invordering vallende kosten, gerechtelijk en/of buitengerechtelijke incassokosten, de laatste wordt gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €. 150,- (exclusief BTW), op de opdrachtgever te verhalen.
g. P.P.A heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
h. Bij niet volledige nakoming door de gecontracteerden, bijvoorbeeld te laat komen of niet in volledige bezetting verschijnen, is de contractant steeds gehouden te betalen over dat gedeelte, waarover prestatie is geleverd, tenzij de contractant kan aantonen dat hiervoor geen geldig excuus aanwezig was. i. De kosten ontstaan door heffingen van de BUMA-STEMRA komen voor rekening van de contractant.
j. P.P.A. heeft het recht eenmaal afgesloten overeenkomsten te annuleren door het enkel in vervulling gaan van deze bepaling, indien de contractant niet voldoet aan betalingsverplichtingen als overeengekomen, zoals daar zijn voorschotten en/of vooruitbetalingen, verstreken termijnen, reeds uitgevoerde overeenkomsten, onverminderd het recht volledige schadevergoeding van nog uit te voeren overeenkomsten te vorderen. Deze regeling geldt ongeacht de reden van annulering.
k. De betaling van de all-inclusive themafeesten dient 14 dagen voor uitvoering van de feestavond te zijn voldaan.

Artikel 4 Prijzen

a. De prijsopgaven van P.P.A. worden zoveel mogelijk actueel gehouden.
b. P.P.A. houdt zich het recht voor eventuele prijswijzigingen voor het sluiten van een overeenkomst door te berekenen. De contractant zal eerst daarvan door P.P.A. op de hoogte worden gesteld.
c. Tussentijdse verhogingen van sociale premies en/of loonheffing of door andere door de overheid opgelegde wijzigingen zullen door P.P.A. te allen tijden mogen worden doorberekend.

Artikel 5 Annulering

a. Een annuleringsverklaring dient schriftelijk te geschieden.
b. Bij annulering door de opdrachtgever voordat door P.P.A. een bevestiging verzonden is, worden geen kosten in rekening gebracht.
c. Bij annulering na verzending van bevestigend bericht door P.P.A. is de contractant verplicht 80% van de reserveringswaarde te betalen.
d. Bij annulering tussen de 2 en 4 weken voor bedoeld tijdstip is de contractant gehouden 90% van de reserveringswaarde aan P.P.A. te betalen.
e. Bij annulering minder dan 2 weken voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van de reserveringswaarde aan P.P.A. te betalen. De percentages worden berekend over de totaalsom van deze bevestiging.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

a. P.P.A. verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en kunnen uit te voeren, overeenkomstig de overeenkomst met de contractant.
b. P.P.A. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deelname (of afzien van de deelname) aan het entertainment of uitvoering van de opdracht, die te wijten is aan opzet of grove nalatigheid of overmacht.
c. P.P.A. is beperkt aansprakelijk, tot maximaal het bedrag van de verzekering uitkeert en/of het bedrag van de overeengekomen vergoeding voor de verstrekte opdracht.
d. In geval van niet voorziene omstandigheden dienen P.P.A. en de contractant elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Eventueel ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum te worden beperkt.
e. P.P.A. verklaart met de prestaties van de te leveren diensten alleszins bekend te zijn.

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze voorwaarden alsmede op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
b. Indien naar de mening van de contractant de overeenkomst niet en/of niet behoorlijk is nagekomen, dient de contractant P.P.A. onmiddellijk op de hoogte te stellen, gevolgd door een aangetekend schrijven met aangegeven reden, zulks binnen 5 dagen na de datum van uitvoering. Bij gebreke aan een bovengenoemd aangetekend schrijven wordt de overeenkomst geacht te zijn uitgevoerd zoals is bepaald.

Artikel 8 Wijziging

P.P.A. is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de contractant deze voorwaarden te wijzigen.
De gewijzigde bepaling(en) treedt (treden) in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum.
De contractant wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 9 Reproductie

Reproductie en/of bewerking van ons materiaal of ideeën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P.P.A., is niet toegestaan.

Artikel 10 Verplichtingen contractant

a. De contractant staat in voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen bijvoorbeeld muziek- en/of dansvergunning, volledige horecavergunning, de contractant kan zich bij weigering van de vergunningen niet beroepen op overmacht. De contractant dient uiterlijk 5 maanden vooruit aan te geven de samenwerking met P.P.A. te beindigen, Wordt dit termijn korter, dan draait degene die besluit te beëindigen op voor de noodzakelijk te maken kosten, welke de ander moet maken of heeft gemaakt om de feesten op normale wijze voort te kunnen zetten. Ook draait de stoppende partij op voor omzetderving van alle geboekte feesten met alle kosten vandien. Het bedrag moet binnen 2 maanden na beëindiging van de samenwerking op de rekening van de andere partij gestort zijn.

b. De contractant verklaart meerderjarig te zijn en persoonlijk voor de nakoming en betaling van de aangegane verplichtingen borg te staan.